Xử Lý Khí Thải Lò Hơi

110,000,000

Xử lý khí thải lò hơi là quá trình áp dụng các biện pháp để giảm tác động tiêu cực của khí thải lò hơi đến môi trường và sức khỏe con người. Mục tiêu của quá trình xử lý khí thải là loại bỏ hoặc giảm nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải để đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và bảo vệ chất lượng không khí.