Hệ Thống Xử Lý Khí Thải

300,000

Hệ thống xử lý khí thải là một hệ thống được thiết kế để loại bỏ, giảm thiểu hoặc xử lý các chất gây ô nhiễm trong khí thải phát ra từ quá trình công nghiệp, sản xuất hoặc hoạt động khác. Khí thải có thể chứa nhiều chất gây ô nhiễm, bao gồm các khí thải độc hại, khí nhà kính, hạt mịn và chất hữu cơ bay hơi.